Cart 0

EN Nákupní řád

ProfiFashion s.r.o. a Francesco Gattino Nákupní a reklamační řád v internetovém obchodě Tento nákupní a reklamační řád platí pro internetový obchod uskutečněný prostřednictvím webové stránky www.francescogattino.cz a pro dodávky s cílem určení v České republice a EU. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým pobytem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění „Občanský zákoník“. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, v platném znění „Zákon o ochraně spotřebitele“.

 

Informace o prodávajícím

Prodávajícím a současně provozovatelem stránek je ProfiFashion s.r.o., Tisová 165, 566 01 Vysoké Mýto, Česká republika, IČ: 07012292, DIČ: CZ07012292. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41499. Kupující je zákazník internetového obchodu francescogattino.com Cena zboží, podmínky dodání: Cena je uvedena vždy u výrobku v českých korunách nebo v eurech, při zvolení měny €. Částka v sobě již zahrnuje daň z přidané hodnoty stanovenou obecně závazným předpisem. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 20ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží. Zboží je dodáváno jako balík prostřednictvím České pošty nebo smluvním přepravcem PPL. Za splnění dodávky se považuje dodání objednaného zboží na místo uvedené v objednávce. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před potvrzením objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v těchto případech:

•  Zboží není skladem: v případě, že objednané zboží už není na skladě, prodávající
nabídne alternativní řešení formou vyrobení daného zboží, pokud má prodávající všechny potřebné
komponenty k výrobě daného zboží, či nabídne zboží podobné. Pokud kupující nesouhlasí se změnou
objednávky, je objednávka automaticky zrušena.
•  Falešná objednávka: jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje
nesmyslná data (není-li možné ji doručit), adresát o ní neví, či se nelze s kupujícím spojit pro ověření
objednávky

• Zboží bylo na e-shopu vystaveno s nulovou nebo zápornou cenou
• Kupující objedná více než 3kusů jednoho výrobku: v případě, že má kupující zájem o
více než 3kusů jednoho výrobku, je potřebné předem kontaktovat prodávajícího telefonem či e-mailem a
domluvit se na možnostech a podmínkách prodeje.
V případě neuzavření kupní smlouvy, když kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato
částka převedena zpět na jeho účet bez zbytečných odkladů, nejpozději do 10 pracovních dnů od vyrozumění o
neuzavření kupní smlouvy.
V případě změny objednávky je změněná objednávka závazná pro obě smluvní strany okamžikem potvrzení změny
objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží
dle původní objednávky externímu přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího.

 

Způsob platby

Platba převodem na běžný účet – platba předem. Zákazník v objednávce uvede e-mailovou adresu, na kterou mu bude zasláno číslo bankovního účtu a variabilní symbol pro platbu převodem. Platební kartou – přičemž rozhodne-li se kupující využít k platbě za vybrané zboží platební kartu, označí při objednávání zboží v e-shopu v příslušném kroku druh platební karty. Poté bude přesměrován do zpracovatelské banky prodávajícího, která kupujícího vyzve k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 – poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku karty. Tyto informace zadává kupující přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a prodávajícímu pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti. O výsledku transakce je kupující informován e-mailem. Prodávající přijímá k platbě tyto karty: VISA Electron (kterou vydala jakákoliv česká banka), VISA (kterou vydala jakákoliv česká banka), Maestro (v případě, že vydavatelská banka zařadila danou kartu do systému 3D-Secure) a MasterCard (kterou vydala jakákoliv česká banka). Přítomnost logu „Verified by Visa“ kartové asociace Visa a „MasterCardSecureCode“ kartové asociace MasterCard zaručuje bezpečnou platbu v e-shopu prodávajícího. Podle zákona o evidenci tržeb je při platbě platební kartou prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Hotově – při osobním převzetí zboží v sídle společnosti – ProfiFashion s. r. o., Tisová 165, 566 01 Vysoké Mýto, Česká republika.

Bankovní spojení:
Bankovní ústav: KB a.d., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 115-7152720287
Kód banky: 0100
VS: číslo objednávky

 

Odpovědnost za vady zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od přepravce zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě kupující sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky. V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady ve smyslu paragrafu 2161 Občanského zákoníku, má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást, nebo věc opravit, jakožto i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující musí prodávajícího upozornit na zjevné vady bezodkladně po jejich zjištění.
Odstoupení od smlouvy
(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.
Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
• a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
• b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne
převzetí poslední dodávky zboží, nebo
• c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí
první dodávky zboží.
(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od
smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1.
Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro
odstoupení ode dne, kdy spotřebitel
poučení obdržel.
§ 1830
Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro
odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě
jeho přijetí.
§ 1831
(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti
dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho
podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.
(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.
§ 1832
(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od
odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy
přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté
peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další
náklady.
(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel
spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti
nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).
(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli
dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
§ 1833
Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím
jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil
spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm.
f).Odstoupení od smlouvy § 1829
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy
informovat firmu ProfiFashion s.r.o., Tisová 165, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, formou jednoznačného
prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu –
info@francescogattino.com).

 

Uplatňování reklamace

Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonné době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady při opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené jejich obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci nebo je způsobena kupujícím, či vznikla nesprávným používáním, nesprávnou údržbou, nebo mechanickým poškozením. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která vznikne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle prodávajícího. Reklamaci musí kupující uplatnit písemně či osobně bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. Prodejce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží ihned. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Záruka se nevztahuje na:

• mechanická poškození
• nesprávné použití
• vystavení zboží nadměrným rázům, váze a úderům, žáru a vlhku
• nadměrné opotřebení a úmyslné poničení zboží
• neodborný servis

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

 

Závěrečná ustanovení

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2018.

Kontaktní údaje:
ProfiFashion s. r. o.
Tisová 165
566 01 Vysoké Mýto
Telefon: + 420 602 487 384
+420 732 572 896
E-mail:  info@francescogattino.com

Pravidla zpracování osobních údajů

Informační memorandum společnosti ProfiFashion s.r.o. s Francesco Gattino

Vážený zákazníku,

Rádi bychom Vás informovali o tom, jak ve společnosti ProfiFashion s.r.o. a modní značkou Francesco Gattino, zpracováváme Vaše osobní údaje. Chceme Vás informovat, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů. Společnost Společnost ProfiFashion s.r.o., vlastnící značku Francesco Gattino, IČO: 07012292, se sídlem Vysoké Mýto, Tisová 165, PSČ 56601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41499 (dále jen „ProfiFashion s.r.o.“), je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

1.Osobní údaje Společnost Profifashion s.r.o.. získává osobní údaje zákazníků v rozsahu objednávkového formuláře a registračního formuláře na webových stránkách ProfiFashion.cz a francescogattino.cz, které jsou nebo budou dostupného buď on-line na internetových stránkách.

2. Oprávnění společnosti ProfiFashion a Francesco Gattino ke zpracování osobních údajů Společnost ProfiFashion s.r.o. a Francesco Gattino je oprávněna zpracovávat osobní údaje z titulu uděleného souhlasu za účelem zajištění řádného fungování společnosti, z titulu uzavřené smlouvy za účelem plnění práv a povinností společnosti vůči zákazníkům (jako například data o objednávkách, nákupech a informace o platbách) a oprávněných zájmů společnosti (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách společnosti ProfiFashion s.r.o. a Francesco Gattino, záznamy pohybů na internetových stránkách společnosti ProfiFashion s.r.o. a Francesco Gattino, Společnost ProfiFashion s.r.o. a Francesco Gattino je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

3. Předávání osobních údajů Společnost ProfiFashion s.r.o. a Francesco Gattino může osobní údaje předávat třetím stranám za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo dalším osobám za podmínek uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Na základě pověření společnosti ProfiFashion s.r.o. a Francesco Gattino mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí, a to v rozsahu nezbytně nutném pro stanovený účel zpracování. Zpracovateli dle předchozí věty se rozumí zejména osoby pověřené správou databáze osobních údajů nebo zajištěním jejího technického řešení, dále marketingové agentury, provozovatelé call center a poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb. Seznam zpracovatelů, kterým společnost ProfiFashion s.r.o. a Francesco Gattino. aktuálně zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici na internetových stránkách společnosti ProfiFashion s.r.o. a Francesco Gattino

4. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategorií, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a informace o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů. Každý zákazník, který poskytl společnosti ProfiFashion s.r.o. a Francesco Gattino své osobní údaje, má také právo:
a) požadovat od společnosti ProfiFashion s.r.o. a Francesco Gattino přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;
b) na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
c) jsou-li osobní údaje předávány do třetí země, být o tomto informován/a, jakožto i o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání;
d) kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování. Každý zákazník, který poskytl společnosti ProfiFashion s.r.o. a Francesco Gattino své osobní údaje, má dále právo:
e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
f)vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu. Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán veřejné správy, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.